SolinureСигурно водорастворливо ѓубриво за производство во затворен простор. Постојано усовршување на квалитетот и производот.

Производтсвена линија Солинуре ГТ содрши 9 формулации кои можат да се користат во стакленици и тунели. Формулациите содржат  мала количина на уреа, покриваат основна потреба на магнезиум така да посебно развиената мешавина на микроелементи е во хелатна форма. SOLINURE  не содржи хлориди има минимално ниво на уреа.

Содржина на микроелементи

Сите формулации на SOLINURE  содржат целокупен сет микроелементи идеален за тунели, стакленици, пластеници и посеви на отворено. Покрај тоа содржат високо ниво на Магнезиум Оксид  кој спречува дефекти.

Сите микроелементи се 100% хелатни што овозможуваат на растението потполна достапност при тешки почвени услови.


Предности на SOLINURE

Сигурен Паметен дизајн  комплетен асортиман со соодветна формулација за секоја потреба.

Специјализирани формулации- Особено корисни за ладните ноќни зимски производства.

Чисти материјали минимална нечистотија на состојките.

Целосна прихрана- Високо ниво на Магнезиум Оксид со соодветни микроелементи од линијата на ГТ проиводите.

Однос на вредностите- Сите потребни елементи без дополнителни трошоци од линијата на GT производите.

Еверис квалитет- Висока контрола на состојките, производтсво и конзистентност.

Соодветни комбинации, за соодветни фази
Почетна фаза 11-35-11 +2MgO + Te
Општа фаза на растење 20-20-20+Te

23-10-10+5,6MgO + Te

Развој на плодорт и фаза на развој  

11-35-11+2MgO + Te

Производствена фаза 10-5-39+2MgO + Te

14-6-23 + 2MgO + Te